tulajdonjog - téma hozzászólásai
Iránypont Ifjúsági Információs Pont
Betűméret állítása:

tulajdonjog


Létrehozta: galagonya
építési engedély Érdeklődni szeretnék, hogy a tanyákon a beépíthetőség az minden esetben csak 3% lehet?

benko marianna
2013-11-01
Kedves Pisti!

A visszterhes vagyonszerzési illeték általános mértéke a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%, résztulajdon esetén pedig arányosan kell számítani.

A törvény szabályoz mentességi okot, amikor nem kell illetéket fizetni termőföld adásvétele esetén:
Itv. 26.§ (1):
n) a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere keretében létrejött megállapodáson alapuló termőföldtulajdon szerzése, valamint ehhez kapcsolódóan haszonélvezet, használat jogának alapítása, abban az esetben, ha az elcserélt földrészletet azonos jogosult javára haszonélvezet, használat joga terhelte;
p) termőföldnek a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott nyilvántartási (regisztrációs) számmal rendelkező őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó vagy családi gazdálkodó általi, visszteher ellenében történő megszerzése, feltéve, ha az így vásárolt termőföldet a birtokbaadástól számítva 5 évig nem idegeníti el – ide nem értve a kisajátítást, a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra történő elidegenítést és a birtokösszevonási célú önkéntes földcserét –, azon vagyoni értékű jogot nem alapít, és egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként vagy családi gazdálkodóként a termőföldet mezőgazdasági célra hasznosítja.

Az adó mértéke több tényezőtől függ, ezt nem lehet a pontos adatok ismeretében megállapítani. Segítségként küldök egy linket, ezekből lehet a részletszabályokról tájékozódni, valamint egy kalkulátor elérhetőségét:

http://nav.gov.hu/data/cms278813/09_IF_Ingatlan_ertekesites_2013.pdf

http://adozona.hu/Kalkulatorok/Ingatlanado_kalkulator_C325U1

Kedves Mariann! Érdeklődnék, hogy termőföld vásárlásakor mennyi illetéket kell fizetni a vevőnek és mennyi adót az eladónak? K...
hodmezopisti
2013-10-31
Kedves Mariann! Érdeklődnék, hogy termőföld vásárlásakor mennyi illetéket kell fizetni a vevőnek és mennyi adót az eladónak? Köszönettel: István
benko marianna
2013-10-18
Kedves László!

Termőföld esetén az elővásárlási jog az általános szabályok szerint így alakul (1994. évi LV. törvény):

10. § (1) Termőföld vagy tanya eladása esetén - ha törvény másként nem rendelkezik - az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg:
a) a Magyar Államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak szerint;
b) a helyben lakó haszonbérlőt, felesbérlőt és részesművelőt;
c) a helyben lakó szomszédot;
d) a helyben lakót;
e) haszonbérlőt, felesbérlőt és részesművelőt.
(2) Az (1) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott jogosulti csoportokon belül az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje a következő:
a) a családi gazdálkodó;
b) nyilvántartási számmal rendelkező őstermelő, illetőleg egyéni mezőgazdasági vállalkozó.

Ez alól vannak bizonyos kivételek, ezt a törvény tartalmazza.

Fontos szabály az is, hogy amennyiben közös tulajdonban van az ingatlan, a tulajdonostársnak is elővásárlási joga van.

Kedves Marianna! Köszönöm a részletes választ! Ennek alapján kérdésem lenne még, hogy ha nekem tartoznak, és a kiválaszt...
kecskes laszlo
2013-10-17
Kedves Marianna!

Köszönöm a részletes választ! Ennek alapján kérdésem lenne még, hogy ha nekem tartoznak, és a kiválasztott földterületet kívánják cserébe adni, akkor nekem van elővételi jogom, vagy fennáll a veszélye, hogy a szomszédok vagy az állam tulajdona lesz végül, mert élni kívánnak a jogukkal? Ha több szomszédot is illet az elővételi jog, akkor kik vannak előnyben, mi a sorrend megállapításának menete egy termőföld vételénél?

Köszönöm ebben is a segítségét!
benko marianna
2013-10-16
Kedves Üvegtigris!

Az általad leírt ügylet sajnos nem minősül csereszerződésnek, ugyanis a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény termőföld cseréjét csak akkor teszi lehetővé, ha termőföld termőföldért kerül elcserélésre [4.§ (2) bekezdés].

Az általad leírt jogügylet fogalmilag adásvétel, ahol a felek a vételár kifizetését akként határozzák meg, hogy a vevő a vételárba a meghatározott korábbi tartozását beszámítja (és így egyáltalán nem vagy csak kevesebbet kell vételárként megfizetnie).

Ebben az esetben természetesen a vételi ajánlatot ki kell függeszteni, illetve meg kell küldeni a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek is.

Ingatlan tulajdonjogát csak közokiratba vagy ellenjegyzett magánokiratba foglaltan lehet átruházni az ingatlan-nyilvántartási eljárás miatt, ezért ügyvédet célszerű igénybe venni. Az eljárásnak ingatlanonként 6.600,- Ft-os földhivatali költsége van, ügyvédi/közjegyzői költsége (ebben egy példány tulajdoni lap földhivataltól való lekérése mindenképpen szerepel), továbbá vagyonátruházási illeték, illetve személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség keletkezhet (ennek pontos összege csak az ügylet részletes ismerete alapján határozható meg).

______________________________________________________
A lakástulajdon illetékkedvezményével kapcsolatban az illetékekről szóló 1990. évi XLIII. törvény akként rendelkezik, hogy az minősül első lakástulajdon szerzőnek, aki:

26.§ (9) […] nincs és nem is volt lakástulajdona, lakástulajdonban 50%-ot elérő tulajdoni hányada, lakástulajdonhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga. A kedvezményre való jogosultság megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az özvegyi haszonélvezeti joggal terhelt, továbbá az olyan lakástulajdont, amelyet nagykorú vagyonszerző esetén a nagykorúság elérését megelőzően idegenítettek el.

Fontos az is, hogy korábban ilyen kedvezményt nem vehetett igénybe a jogosult, mert ezt csak egy alkalommal lehetséges.

Tehát, amennyiben korábban nem volt a fentiek szerinti lakásingatlanod, igénybe veheted a kedvezményt.

A lakástulajdon az Itv. akként rendelkezik, hogy a tanya esetén a beépített terület lakásnak minősül:

102.§ (1) f) lakástulajdon: lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel. Lakásnak minősül az építési engedély szerint lakóház céljára létesülő építmény is, amennyiben annak készültségi foka a szerkezetkész állapotot (elkészült és ráépített tetőszerkezet) eléri. Ha az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett földrészleten lakóház van, az épületet - a hozzá tartozó kivett területtel együtt - lakástulajdonnak kell tekinteni. Nem minősül lakástulajdonnak a lakóépülethez tartozó földrészleten létesített, a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült (garázs, műhely, üzlet, gazdasági épület stb.), továbbá az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként (lakásként) nyilvántartott olyan épület, amelyet az illetékkötelezettség keletkezését megelőzően már legalább 5 éve más célra hasznosítanak;

Ha korábban volt lakásnak minősülő ingatlanod és nem illik bele a 26.§ (9) pontjának 2. mondatában foglalt esetekbe, akkor az illetékkedvezményt nem veheted igénybe.

Egyebekben a fizetendő illeték mértékét az Itv. 26.§ (6) bekezdése tartalmazza.
uvegtigris
2013-10-15
Tisztelt Benkő Marianna!

Az egyik ismerősöm egy kisebb összeggel tartozik nekem, tartozását pedig úgy szeretné rendezni, hogy az 1 hold nagyságú mezőgazdasági ingatlanát adná nekem cserébe, melynek értéke megegyezik a tartozás összegével. Úgy tudom ebben az esetben nem szükséges kifüggesztenie a tulajdonosnak az ingatlan eladásáról szóló hirdetést a hivatalba, és nem kell megvárni a 60 napot. Ilyen esetben ugye elővételi jogával sem élhet senki?
Ebben az esetben mi az eljárás menete? Gondolom nyilatkoznia kell az adósnak. Ezenkívül van-e más procedúra? Milyen szerződést kell kötni ügyvéd jelenlétében, és ilyenkor kell-e illetéket fizetni (ha igen mennyit), illetve van-e más pénzügyi teher az átadón vagy az átvevőn?
Válaszát nagyon köszönöm előre is!
uvegtigris
2013-10-15
Tisztelt Benkő Marianna!

Közben eszembe jutott még egy fontos kérdés. Ha már van egy mezőgazdasági ingatlanom, akkor igénybe vehetem-e még a férjemmel az első lakásra járó illetékkedvezményt (35 év alattiak vagyunk) vagy nem? Illetve ez a kedvezmény csak lakóingatlannak minősített ingatlanok illetékére vonatkozik, mi van akkor, ha a jövőben megvásárolni kívánt terület egy része lakóingatlannak van minősítve, a többi része pedig szőlőnek? Itt hogy oszlik meg az illeték akkor?

Remélem elég információt adtam a válaszhoz.Hálásan köszönöm!
benko marianna
2013-09-17
Kedves Shadow07!

A parlagfű-bejelentést a Nemzeti Élelmiszerlánc-birtonsági Hivatalnál tudod megtenni, van elektronikus bejelentőrendszerük is:
http://www.nebih.gov.hu/
https://pbr.nebih.gov.hu/pbr_usercenter/content/user/login.aspx/

(Hasznos információkat találsz még a bejelentésről itt is: http://www.parlagfű.com/?page_id=54)

Amennyiben egy ingatlant meg szeretnél vásárolni, célszerű kideríteni a tulajdonos nevét és elérhetőségét, őt kell megkeresned vásárlási szándékoddal, ezt a földhivatalnál tudod megtenni.
Van lehetőség a tulajdoni lapra történő ingyenes betekintésre, akár személyesen, az illetékes földhivatalnál, akár elektronikus úton is (http://www.foldhivatal.hu/ci/eurlap/ktltbi), itt azonban nem biztos, hogy a tulajdonos valamennyi adatát megismerheted.

Amennyiben így nem tudod meg a tulajdonos nevét, úgy javaslom a földhivatalnál tulajdoni lap másolatának kikérését, ez azonban költséggel jár.

Ezt követően vásárlási szándékoddal levélben vagy akár személyesen is felkeresheted a tulajdonost.

Kedves Mariann! Engem az érdekelne hogy mi a teendő abban az esetben ha a szomszéd telkén ami körülbelül 3 méternyire van a...
shadow07
2013-09-17
Kedves Mariann!

Engem az érdekelne hogy mi a teendő abban az esetben ha a szomszéd telkén ami körülbelül 3 méternyire van a mi udvarunktól 3 méter magas parlagfű nő?
a fő probléma hogy tisztázatlanok a szomszéd ház jogviszonyai. Jelenleg is pereskedés folyik a tulajok között s némelyik még körözés alatt illetve behajtó eljárás alatt is áll.
Az ingatlan jelenleg lakatlan...
Fogalmam sincs hogy kinek kell ez esetben szólni a parlagfű miatt.
Illetve az is érdekelne hogy amennyiben meg szeretném vásárolni a szomszéd telket úgy kihez forduljak?...
Válaszodat előre is köszönöm!
benko marianna
2013-09-01
Kedves Tildi74!

Van lehetőséged lemondani a testvéred javára a hagyaték tárgyai vonatkozásában, viszont ez nem öröklésnek, hanem ajándékozásnak fog minősülni, és valószínűleg ajándékozási illetékfizetési kötelezettség alá fog esni.

Álláspontom szerint valamilyen más olyan jogcímet kellene találni (osztályos egyezség stb.), amely esetében ez az illetékfizetési kötelezettség nem szerepel.

Javaslom, hogy lehetőségeitekről az eljáró közjegyzőtől kérjetek tájékoztatást.

Tisztelt Benkő Marianna! Érdeklődni szeretnék, hogy hagyatéki eljárás lefolytatásakor leendő tulajdonjogomról ingyenesen mon...
Tildi74
2013-08-30
Tisztelt Benkő Marianna!
Érdeklődni szeretnék, hogy hagyatéki eljárás lefolytatásakor leendő tulajdonjogomról ingyenesen mondhatok-e le testvérem részére?
benko marianna
2013-01-25
Kedves Galagonya!

Azt, hogy egy adott településen mekkora a beépíthetőségi korlát, azt az adott település építési szabályzata határozza meg. Tehát a saját településed építésügyi hatóságánál (általában a jegyző) kell erről érdeklődnöd.

Általános szabályok: 253/1997. (XII. 20.) Korm,rendelet (OTÉK)

Érdeklődni szeretnék, hogy a tanyákon a beépíthetőség az minden esetben csak 3% lehet? ...
galagonya
2013-01-23
Érdeklődni szeretnék, hogy a tanyákon a beépíthetőség az minden esetben csak 3% lehet?

Hozzászólás hozzáadásához REGISZTRÁLJON vagy LÉPJEN BE rendszerünkbe
2018-03
Ke Sze Csü Szo Va
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031